-RM is een praktijk waar psychologische en orthopedagogische zorg wordt geboden.

Hulpvragen hangen samen met klachtgedrag bijvoorbeeld

• Angsten
• Depressieve gevoelens, somberheid
• Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
• Problemen met vriendschappen
• Opvoedingsproblemen.

In een eerste gesprek worden de problemen besproken. Soms vindt dat via het eerste telefonische contact al plaats.
Hierna worden er afspraken gemaakt op welke wijze er samen aan een oplossing gewerkt wordt.

Er wordt geprobeerd u snel te helpen, net als bij de huisarts. Soms gebeurt het dat er in overleg doorverwezen wordt
naar een andere hulpverlener.

Ad-RM is gespecialiseerd in misdiagnoses op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

In- en uitsluitingscriteria Psychologenpraktijk Ad-RM

 

Om de best mogelijke zorg te verlenen, is het wenselijk om transparant, helder aan te geven naar een client, wettelijke vertegenwoordigers wat de grenzen van de zorg binnen Psychologenpraktijk Ad-RM zijn. Psychologenpraktijk Ad-RM biedt GGZ, Geestelijke Gezondheids Zorg. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen komen voor zorg. Bij de aanmelding vindt hierover communicatie plaats. 

 

 Insluitingscriteria

 

Psychologenpraktijk Ad-RM is een kleinschalige, laagdrempelige praktijk die gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en zgn. dubbel bijzonder zijn, co-morbiditeit, samenhang met ontwikkelings-gedrags-persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast zijn cliënten met een GGZ achtergrond en of problematiek welkom.

 

Vanuit Psychologenpraktijk Ad-RM wordt snel en adequaat zorg geleverd en actief met cliënt en diens netwerk gezocht naar kansen en mogelijkheden om zo snel als mogelijk weer goed te kunnen functioneren.

 

 Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die niet de zorg geboden kan worden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:

·        Mensen die dusdanig suïcidaal zijn dat zij hiervoor een setting nodig hebben m zich tegen zichzelf te beschermen,

·        Mensen die 24 uursbegeleiding nodig hebben (of meer nodig dan een telefonisch ventilerend gesprek in de 24/7 dienst),

·        Gedrag of problemen die voortkomen uit een acute (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,

·        Psychoses,

·        Agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn,

·        Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een (gesloten) opname vereist,

·        Hulpvraag betreffende medicatie.

·        Behandeling dyslexie en/of dyscalculie

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.